Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníků a dalších fyzických osob ve společnosti Muzejní galerie s.r.o., se důsledně řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Ve smyslu ustanovení § 4 tohoto zákona a ustanovení § 8 zákona č.122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů Slovenské republiky“), je společnost Muzejní galerie, s.r.o. zpracovatelem osobních údajů, a to na základě smlouvy uzavřené s Múzejnou galériou, s.r.o., Dunajská Streda, Slovenská republika, jako správcem odpovědným za veškeré zpracování osobních údajů.

Identifikace správce a zpracovatele


Správcem odpovědným za veškeré zpracování osobních údajů fyzických osob v Muzejní galerii, s.r.o., je: Múzejná galéria, s.r.o., IČO: 36 265 675, Sídlo: Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, zapsaná v: Obchodní rejstřík Okresního soudu Trnava, oddíl Sro., vložka č. 15449/T. Kontaktní údaje: telefon: +421 031 553 0462 (Po-Pá 8:00-16:00 hod.); email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; poštovní adresa: Múzejná Galéria, s.r.o., P. O. Box 194, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika.

Zpracovatelem osobních údajů zákazníků z České republiky je Muzejní galerie s.r.o., P. O. Box 25, Na Zahradách 3170, 690 02 Břeclav, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeného u Krajského soud v Brně oddíl C, vložka 48677. Puncovní úřad Brno, registrační číslo: 9255. Kontaktní údaje: telefon: +420 519 322 460; email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; příjem objednávek: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; fax: +420 519 322 460; poštovní adresa: Muzejní Galerie, P.O. Box 25, 690 02 Břeclav, Česká republika.

Mezi správcem a zpracovatelem byla uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Slovenské republiky (zákon č.122/2013 Z.z.). Tato smlouva vychází z ustanovení čl.17 odst.3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č.95/46/ES, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Směrnice“). Smlouva o zpracování osobních údajů mezi správcem a zpracovatelem je rovněž v souladu s ustanovením §6 zákona o ochraně osobních údajů České republiky.

Na základě smlouvy o dílčím zpracování osobních údajů, je zpracovatel pověřen shromažďováním osobních údajů zákazníků z České republiky, dílčími operacemi při zpracování těchto údajů a plněním informační povinnosti podle ustanovení §11 a §12 zákona o ochraně osobních údajů, v zastoupení správce.

Rozsah a účel zpracování osobních údajů


Účelem zpracování osobních údajů zákazníků je evidence a realizace dodávky objednaného zboží. Osobní údaje jsou shromažďovány v rozsahu nezbytném pro provedení tohoto účelu. Jedná se o osobní údaje nutné pro identifikaci zákazníka, doručovací adresu, kontaktní elektronické údaje (email, telefon, fax), specifikaci objednávky, fakturační údaje, případně další doplňující údaje sdělené zákazníkem. Dále jsou zpracovávány nezbytné údaje pro příjem objednávky prostřednictvím web stránek zpracovatele (tzv. cookies). Uvedené osobní údaje jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o objednání a realizaci dodávky zboží. Ke zpracování těchto osobních údajů není potřeba samostatného souhlasu klienta (subjektu údajů), neboť je prováděno na základě ustanovení §5 odst.2 .b) zákona o ochraně osobních údajů (zpracování nezbytné pro plnění smlouvy). Bez poskytnutí uvedených osobních údajů nelze přijmout a realizovat objednávku zboží. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefon, adresa e-mailová adresa zákazníka mohou být použity pro účel nabízení obchodu a služeb zpracovatelem nebo správcem. Tyto osobní údaje nejsou předávány jiným subjektům.

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány v České republice a ve Slovenské republice a nejsou předávány do dalších států EU nebo mimo EU.

Doba uchovávání osobních údajů


Osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu jsou uchovávány správcem po dobu nezbytnou pro evidenci a realizaci objednávky zboží a dále po dobu nezbytnou pro prokázání dodacích, platebních a daňových operací podle zvláštních zákonů. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje zpracovávány pouze pro účely státní statistické služby. Pro jiné použití údajů správcem nebo zpracovatelem, musí být osobní údaje anonymizovány.

Zabezpečení osobních údajů


Správce a zpracovatel přijali účinná bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům zákazníků, k jejich neoprávněné změně, zničení či ztrátě, jakož i k jinému nedovolenému zpracování údajů. Přenos osobních údajů mezi správcem a zpracovatelem probíhá pomocí zabezpečené elektronické komunikaci. K osobním údajům zákazníků mají přístup pouze osoby zpracovatele, které pověřil správce odpovědný za zpracování.

Zpracovatel přijal a dodržuje bezpečnostní směrnici, která stanoví odpovědnost za provádění bezpečnostních opatření. Zaměstnanci správce a zpracovatele jsou povinni dodržovat povinnost mlčenlivost ke zpracovávaným osobním údajům zákazníků.

Práva a povinnosti subjektů údajů


Práva a povinnosti zákazníků (subjektů údajů) vyplývají jednak ze zákona o ochraně osobních údajů České republiky a ze zákona o ochraně osobních údajů Slovenské republiky, jednak z Obchodních podmínek správce.

Zákazník je povinen při objednávání zboží sdělit správci nebo zpracovateli přesné a aktuální osobní údaje. Změnu v již dříve sdělených osobních údajích je zákazník povinen oznámit správci nebo zpracovateli bezodkladně. Správce a zpracovatel nenesou odpovědnost za vady či újmu u zákazníka, pokud byly zapříčiněny sdělením nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů.

Zákazník má právo kdykoliv se obrátit na zpracovatele s žádostí o sdělení osobních údajů, které jsou správcem nebo zpracovatelem uchovávány a zpracovávány. Správce může rozhodnout o zpoplatnění poskytnuté informace, avšak pouze do výše nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

Pro zákazníky z České republiky plní informační povinnost podle §12 zákona o ochraně osobních údajů ČR zpracovatel, tj. Muzejní galerie s.r.o., Břeclav.

Pokud zákazník zjistí, nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromí nebo osobního života, případně v rozporu se zákonem, zejména pokud jsou zpracovávány jeho nepřesné osobní údaje, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požádat o nápravu závadného stavu, tj. požadovat opravu, doplnění či jinou aktualizaci svých osobních údajů. Pokud by této žádosti zákazníka správce nebo zpracovatel nevyhověli, pak se zákazník může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů v Praze nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů v Bratislavě.

Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky Muzejní Galerie se řídí zákony České republiky. Podrobnosti zákazník najde na www.muzejnigalerie.cz

 
Newsletter
Ochrana osobních údajů
Zdraví Vás Muzejní Galerie. Prosím, pročtěte si uživatelskou příručku.